logo liptov houses
_

Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov: Leo Riess, Agátová 485/8, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovakia IČO: 48290491 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov je možné kontaktovať:

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä osoba vstupujúca s prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, kontaktná a/alebo splnomocnená osoba vystupujúca v mene zmluvnej strany uzatvárajúcej zmluvu s prevádzkovateľom, osoba využívajúca služby poskytované prevádzkovateľom, osoba pohybujúca sa v monitorovanom priestore atď. (ďalej len „dotknutá osoba“). V prípade, ak údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľovi poskytuje iná osoba (alebo napr. zmluvná strana), je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky prevádzkovateľa do 3 pracovných dní vedieť preukázať.

PREČO PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

1. na účely uzatvorenia zmluvno-záväzkového vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom predovšetkým v rozsahu kontaktných údajov, identifikačných údajov, údajoch o platbách a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím požadovaných osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.


2. na účely komunikácie v súvislosti s uzatváraním zmluvno-záväzkových vzťahov medzi zmluvnou stranou, ktorá nie je dotknutou osobou a prevádzkovateľom predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov a kontaktných údajov a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo zmluvnej strany (napr. komunikácia s kontaktnými, poverenými a oprávnenými osobami zmluvnej strany prípadne osobami splnomocnenými zmluvnou stranou a to na účely zavádzania predzmluvných vzťahov, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií, plnenia predmetu zmluvy alebo záväzku, vymáhania vzniknutej pohľadávky a pod.).

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú spracúvané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.


3. na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu obyvateľov SR a spracúvania hlásení a oznámení.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 500/2004 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.


4. na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu cudzincov a vystavovania súvisiacich potvrdení, hlásení a oznámení. Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.


5. na účely výberu daní za ubytovanie v súlade so Všeobecným záväzný nariadením mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozsah spracúvaných údajov stanovuje § 7 uvedené všeobecne záväzného nariadenie mesta.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo dotknutej osoby (predovšetkým za účelom plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z cit. všeobecne záväzného nariadenia, evidencie ubytovaných vo forme prílohy ku knihe ubytovaných a preukázania správnosti výberu dane z ubytovania). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné dotknutej osobe daň vypočítať a vybrať od nej predmetnú daň, čo bude mať za následok, že dotknutá osoba bude musieť osobne oznámiť mestu povinnosť úhrady dane.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 10 rokov od výberu dane.


6. na účely vykonávania monitorovania verejných a neverejných priestorov

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo osoby spočívajúcich v zabezpečení bezpečnosti a ochrany majetku a osôb.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané formou videonahrávky po dobu najviac 15 dní od dňa vyhotovenia záznamu, pokiaľ nie je záznam uchovávaný ako dôkaz. V tomto prípade je záznam uchovávaný počas lehoty nevyhnutnej na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa.


7. na účely zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb v súlade s GDPR a vedenia príslušnej evidencie

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplávajúcej z ustanovení GDPR. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov nevyhnutných na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie dotknutá osoba žiada). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné vybaviť žiadosť dotknutej osoby. Výpočet práv dotknutej osoby vyplývajúci z GDPR je uvedený v závere tejto informácie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od uplatnenia práva dotknutou osobou.


8. na účely vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, vybavovania reklamácií, uchovávania dokumentácie a záznamov a na základe ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v schopnosti obhájiť právom chránené záujmy prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť poskytované

Údaje sú uchovávané po dobu počas lehoty nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania vyplývajúcu predovšetkým z riešenia predmetnej situácie.AKÉ OSOBITNÉ SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE PREVÁDZKOVATEĽ VYKONÁVA?


AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 1.6.2019INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVPROSTREDNÍCTVOM PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Leo Riess, Agátová 485/8, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovakia IČO: 48290491 gdpr@liptovhouses.sk (ďalej len „LIPTOV HOUSES“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov LIPTOV HOUSES prostredníctvom platforiem sociálnych médií:

FACEBOOK: www.facebook.com
INSTAGRAM: www.instagram.com
YOUTUBE: www.youtube.com

S prihliadnutím na služby poskytované LIPTOV HOUSES sú stránky a mediálne kanály prevádzkované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií určené výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje, je aj prístup na konkrétnu stránku a/alebo mediálny kanál umožnený len registrovaným osobám starším ako 18 rokov.


ZODPOVEDNÁ OSOBA POVERENÁ VÝKONOM DOHĽADU NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

LIPTOV HOUSES má v súlade s čl. 37 Nariadenia poverenú zodpovednú osobu, ktorú je . možné kontaktovať v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:


AKÝCH KATEGÓRIÍ DOTKNUTÝCH OSÔB SA SPRACÚVANIE TÝKA?

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje LIPTOV HOUSES spracúva prostredníctvom platforiem sociálnych médií (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa jedná o návštevníkov stránok / mediálnych kanálov ktoré zriadila a prevádzkuje LIPTOV HOUSES a to najmä:

Dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, ktorých údaje zverejňuje dotknutá osoba uvedená vyššie počas svojho pôsobenia v rámci platformy sociálnej médií, ktoré LIPTOV HOUSES nevie vopred definovať. Dotknutá osoba, ktorá zverejňuje osobné údaje o inej osobe berie na vedomie, že môže tak vykonať len v súlade s Nariadením a platnými zásadami a podmienkami používania príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré zverejňujú ich prevádzkovatelia.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA?

Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby. Dotknuté osoby nie sú povinné na účely uvedené v tejto informácií LIPTOV HOUSES poskytovať svoje osobné údaje (ak to platforma sociálnych médií umožňuje). V rámci príslušných platforiem sociálnych médií môžu byť LIPTOV HOUSES spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje o registrovaných dotknutých osobách:FACEBOOKINSTAGRAMRozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci platforiem sociálnych médií je plne závislý od úrovne nastavenia súkromia, verejnosti alebo dostupnosti účtu / profilu dotknutej osoby, ktoré si vykonáva priamo dotknutá osoba, prípadne aj prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá osoba slobodne rozhodnúť.


NA AKÉ ÚČELY BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Spoločnosť LIPTOV HOUSES, pri prevádzkovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušných platforiem sociálnych médií spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovné účely:

Zverejnenie komentárov a príspevkov spravidla podlieha schváleniu LIPTOV HOUSES alebo ňou riadne poverených administrátorov, nie je to však pravidlom. Spoločnosť LIPTOV HOUSES si vyhradzuje právo na výmaz obsahov týchto príspevkov a komentárov, predovšetkým s nevhodným alebo zakázaným obsahom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných LIPTOV HOUSES v rámci platforiem sociálnych médií (na účely uvedené vyššie) je oprávnený záujem spočívajúci v záujme na budovaní dobrého mena a vzťahov s dotknutými osobami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu LIPTOV HOUSES, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť LIPTOV HOUSES nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené LIPTOV HOUSES úctivo žiada dotknuté osoby, aby do komentárov a príspevkov, ktoré chcú zverejniť v rámci platformy sociálnych médií neuvádzali žiadne svoje osobné údaje, ani osobné údaje iných fyzických osôb, nakoľko LIPTOV HOUSES nemá dosah na zabezpečenie ich ochrany a bezpečnosti a overenie legitimity spracúvania príslušných údajov. Takto zverejnené osobné údaje môžu byť zneužité tretími osobami (odlišnými od LIPTOV HOUSES) na iné účely, na ktoré boli dotknutou osobou zverejnené, čím môžu byť poškodené práva a slobody dotknutej osoby.


AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú firmou LIPTOV HOUSES poskytované iným príjemcom na účely ich ďalšieho spracúvania s výnimkou prípadov ak:

Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie:

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie sú uchovávané nasledovne:


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNE S PREVÁDZKOVATEĽMI PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ.

Spoločnosť LIPTOV HOUSES a prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu čiastkovo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia (v súlade s čl. 26 Nariadenia). Pri zriaďovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušnej platformy sociálnych médií LIPTOV HOUSES pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny dosah (alebo len minimálny dosah) na zmenu týchto podmienok.

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií ponúkajú aj ďalšie nástroje a služby, slúžiace na efektívne cielenie marketingovej komunikácie (napr. zobrazenie reklamného obsahu vybraným osobám, rozposielanie správ s reklamným obsahom a pod.). Profilovanie fyzických osôb vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií a LIPTOV HOUSES k údajom týchto osôb nemá prístup a nemá možnosť ani ovplyvniť spracúvanie takýchto osobných údajov. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií, sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.

Takéto osobné údaje o dotknutej osobe sú prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií zhromažďované aj na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných LIPTOV HOUSES v rámci príslušnej platformy. Sú využívané predovšetkým na účely:

Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov ako aj podmienky takéhoto spracúvania zverejňuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií na svojich stránkach nasledovne: FACEBOOK: Informácie o spoločnej zodpovednosti a povinnostiach jednotlivých prevádzkovateľov

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií ako aj informácie o možnosti uplatnenia práv dotknutými osobami v rozsahu Nariadenia sú zverejnené príslušným prevádzkovateľom osobitne v rámci ním prevádzkovaných platforiem sociálnych médií (dostupné sú spravidla aj v nastaveniach profilov / účtov registrovaných užívateľov, alebo v hlavnom menu, prípadne päte webovej stránky):

FACEBOOK: Zásady používania údajov
INSTAGRAM: Zásady používania údajov Instagramu
YOUTUBE: Pravidlá ochrany súkromia


AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:


Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 1.6.2019

Štýlové ubytovanie na Liptove
Ubytovanie Rys Apartmán House Liptov
Rys Apartmány
Ubytovanie Rys House Liptov
Rys House
Ubytovanie Narnia Relax House Liptov
Narnia House
Shares:

LiptovHouses Ubytovanie na Liptove

Top